Τμήμα Μηχ. Πληροφορικής Τ.Ε. ΜΠΣ “Πληροφορική & Πολυμέσα”

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για το ακαδημαϊκό έτος 2014-2015

Στο Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε της Σχολής Τεχνολογικών Εφαρμογών του Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Κρήτης λειτουργεί, από το ακαδημαϊκό έτος 2012-2013, θεσμοθετημένο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ).

Στόχος του Π.Μ.Σ είναι η απόκτηση Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε) στην «Πληροφορική & Πολυμέσα»

Η διάρκεια σπουδών για την απόκτηση του Μ.Δ.Ε είναι τουλάχιστον τρία εξάμηνα.

Το παρόν Π.Μ.Σ απευθύνεται κυρίως σε Πτυχιούχους Τμημάτων Πληροφορικής, Τμημάτων Μηχανικών Υπολογιστών, Ηλεκτρολόγων Μηχανικών ή αντίστοιχων και ισότιμων τμημάτων της ημεδαπής και των ομοταγών αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της αλλοδαπής.

Υποβολή Αιτήσεων

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλλουν έως την Παρασκευή 25 Ιουλίου 2014 στην Γραμματεία του Μ.Π.Σ πλήρη Φάκελο Υποψηφιότητας ο οποίος θα πρέπει να περιέχει επί ποινή αποκλεισμού, όλα τα δικαιολογητικά που μπορείτε να βρείτε στο συννημένο αρχείο του παρόντος email.

ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ

ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 3ου ΚΥΚΛΟΥ ΣΠΟΥΔΩΝ

Posted in Μεταπτυχιακά
Tei Kavalas , Dasta, ESPA