Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Πολιτισμική Πληροφορική & Επικοινωνία»

Το Τμήμα Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου οργανώνει και λειτουργεί από το ακαδημαϊκό έτος 2003-2004 Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) με τίτλο «Πολιτισμική Πληροφορική και Επικοινωνία» το οποίο οδηγεί σε Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) στην «Πολιτισμική Πληροφορική και Επικοινωνία» (MSc in Cultural Informatics and Communication), με δύο κατευθύνσεις:

Ι) «Μουσειολογία»
ΙΙ) «Σχεδιασμός Ψηφιακών Πολιτιστικών Προϊόντων»

Σκοπός του ΠΜΣ είναι η κατάρτιση επιστημόνων και ερευνητών υψηλής ειδίκευσης στις εφαρμογές της Πληροφορικής στον χώρο του Πολιτισμού και της Μουσειολογίας.

Στον σύνδεσμο http://www.ct.aegean.gr/index.php/news-ci/663-2014-2015 έχει αναρτηθεί η Πρόσκηση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος.

Posted in Μεταπτυχιακά
Tei Kavalas , Dasta, ESPA