Δυναμικότητα-Στελέχωση

 

Έχει 1.140 περίπου εγγεγραμμένους σπουδαστές στο ακαδημαϊκό έτος 2008-2009.
Διαθέτει δέκα (10) μέλη μόνιμου ΕΠ, από τους οποίους δυο (2) Καθηγητές, δύο (2) Αναπληρωτές Καθηγητές, ένας (1) Επίκουρος Καθηγητής, πέντε (5) Καθηγητές Εφαρμογών. Υποστηρίζεται τεχνικά από έξι (6) μόνιμα μέλη ΕΤΕΠ, ενώ διοικητικά από δυο (2) μέλη ΔΠ.