Επαγγελματικά δικαιώματα


Με δεδομένη τη μέχρι σήμερα έλλειψη επαγγελματικών δικαιωμάτων για τις περισσότερες ειδικότητες της ΣΤΕΦ, η προσφερόμενη γνώση και οι αναπτυσσόμενες δεξιότητες στοχεύουν σε πτυχιούχο Μηχανολόγο Μηχανικό που:

i. Εφαρμόζει σύγχρονες επιστημονικές και τεχνολογικές μεθόδους στην εκπόνηση μηχανολογικών μελετών (π.χ. θέρμανσης, ψύξης, κλιματισμού, υδραυλικών εγκαταστάσεων, ορθολογικής χρήσης και εξοικονόμησης ενέργειας, πυρασφάλειας, ηχοπροστασίας, καυσίμων αερίων, ανελκυστήρων κλπ), που σχετίζονται με εγκαταστάσεις σε κτίρια και επιβλέπει την εφαρμογή τους.

ii. Σχεδιάζει, αναπτύσσει, συντηρεί και επιβλέπει τη λειτουργία μηχανολογικών εγκαταστάσεων και βιομηχανικών συστημάτων παραγωγής.

iii. Μελετά και εφαρμόζει κανόνες ασφαλείας σε μηχανολογικές εγκαταστάσεις.

iv. Εφαρμόζει σύγχρονες διοικητικές μεθόδους στη διοίκηση επιχειρήσεων, έργων ή οργανισμών.

v. Εφαρμόζει σύγχρονες επιστημονικές και τεχνολογικές μεθόδους, καθώς και διοικητικές πρακτικές στην παραγωγή, στην πιστοποίηση της ποιότητας και καταλληλότητας μηχανών και συσκευών.

vi. Επιλαμβάνεται των κοινωνικών, περιβαλλοντικών και νομικών υποχρεώσεων για παραγωγικές, κατασκευαστικές και μεταποιητικές επιχειρήσεις, καθώς και επιχειρήσεις παραγωγής ενέργειας, σε τοπικό, περιφερειακό, εθνικό και διεθνές επίπεδο.

vii. Εφαρμόζει σύγχρονες και εργαστηριακές τεχνικές σε εργαστήρια δοκιμής τελικών προϊόντων, ελέγχου διαδικασιών, απονομής πιστοποιητικών τήρησης προδιαγραφών ασφαλούς λειτουργίας και προστασίας περιβάλλοντος, καθώς και διασφάλισης ποιότητας.

viii. Οργανώνει, επιβλέπει, επεξεργάζεται και αξιολογεί εργαστηριακές μετρήσεις και πειράματα σε όλους τους τομείς της ειδικότητας.

ix. Οργανώνει την παραγωγική διαδικασία χρησιμοποιώντας σύγχρονες μεθόδους παρακολούθησης, οργάνωσης, ελέγχου και κατασκευής (με την βοήθεια Η/Υ, συστημάτων CAD/CAM/CIM κλπ).

x. Αναπτύσσει και εφαρμόζει στην πράξη σύγχρονες μεθόδους κατεργασιών, διαμορφώσεων (π.χ. CNC, FMS και ρομπότ).

xi. Μελετά και επιβλέπει την εφαρμογή μέτρων προστασίας περιβάλλοντος από τη ρύπανση που προκαλούν ενεργειακά συστήματα, μηχανολογικές εγκαταστάσεις και μέσα μεταφοράς, όπως για παράδειγμα η μελέτη και η κατασκευή θερμικών μηχανών και εγκαταστάσεων αντιρρυπαντικής τεχνολογίας.

xii. Ασχολείται με το σχεδιασμό, ανάπτυξη, εγκατάσταση, λειτουργία και συντήρηση συστημάτων παραγωγής ενέργειας από την αξιοποίηση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.

xiii. Εκτελεί εργασίες ή συμμετέχει στην εκτέλεση εργασιών πραγματογνωμοσύνης, αξιολόγησης προσφορών αγοράς.

xiv. Απασχολείται στην εκπαίδευση, σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία στον τομέα της ειδικότητάς του.

xv. Αναπτύσσει ικανότητες συλλογικής και ομαδικής εργασίας σε σύνθετα τεχνικοοικονομικά θέματα της ειδικότητάς του.

xvi. Ασχολείται με την εφαρμοσμένη έρευνα, την ανάπτυξη και την καινοτομία σε όλους τους τομείς της ειδικότητάς του.

xvii. Έχει τη δυνατότητα πραγματοποίησης μεταπτυχιακών σπουδών σε Πανεπιστήμια ή Πολυτεχνεία του εσωτερικού ή του εξωτερικού.

xviii. Ασχολείται με κάθε άλλη επαγγελματική δραστηριότητα, που εμφανίζεται στο αντικείμενο της ειδικότητάς του σε σχέση με την εξέλιξη της τεχνολογίας και ως προς τις ρυθμίσεις της εκάστοτε ισχύουσας νομοθεσίας.

 • Τα επαγγελματικά δικαιώματα των ειδικοτήτων ΤΕΙ όπως παρουσιάστηκαν από τον πρόεδρο του ΤΕΙ Καβάλας κ. Αθανάσιο Μητρόπουλο, στη 3η Σύνοδο Προέδρων-Αντιπροέδρων ΤΕΙ,  1-3 Ιουλίου 2009 στην Καβάλα.
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΕΙ.doc

 • «Σύντομο ιστορικό επαγγελματικών δικαιωμάτων πτυχιούχων Τμημάτων ΤΕΙ». Επιστολή της Διεύθυνσης Α.Τ.Ε. του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων από 19-5-2009.
ΣΤΑΥΡΟΓΙΑΝΝΗ.pdf

 • «Οριστικοποίηση πινάκων με ειδικότητες για τις οποίες απαιτείται άδεια άσκησης επαγγέλματος». Επιστολή της Διεύθυνσης Οργανωτικής Ανάπτυξης του Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης από 13-2-2007.
ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΕΙΣ.pdf

 • ΒΑΣΙΛΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ: 657/1970. Περί ασκήσεως του επαγγέλματος του Μηχανολόγου παρά Υπομηχανικών πτυχιούχων Ανωτέρων Τεχνικών Σχολών.
(ΦΕΚ 227/Α/24-10-70)
19700100227.pdf

 • ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ: 511/1977. Περί χορηγήσεων αδειών εκτελέσεως και συντηρήσεως εγκαταστάσεων καυστήρων υγρών καυσίμων.
(ΦΕΚ 162/Α/10-6-1977)
19770100162.pdf

 • ΝΟΜΟΣ: 1568/1985. Περί υγιεινής και ασφάλειας των εργαζομένων.
(ΦΕΚ 177/Α/18-10-1985)
19850100177[1].pdf

 • ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ: 420/1987. Για εγκατάσταση δικτύων αερίων καυσίμων σε νέες οικοδομές.
(ΦΕΚ 187/Α/20-10-1987)
19870100187[1].pdf

 • ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ: 294/1988. Περί ελαχίστου χρόνου απασχόλησης τεχνικού ασφαλείας και γιατρού ασφαλείας, επίπεδο γνώσεων και ειδικότητα τεχνικού ασφαλείας για τις επιχειρήσεις, εκμεταλλεύσεις και εργασίες του άρθρου 1 παρ. 1 του ν. 1568/1985 «Υγιεινή και ασφάλεια των εργαζομένων»...
(ΦΕΚ 138/Α/22-6-1988)
19880100138[1].pdf

 • ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ: 374/1988. Τροποποίηση και συμπλήρωση του ΠΔ/τος 71/1988 «Κανονισμός πυροπροστασίας κτιρίων» ΦΕΚ 32/Α/1988 διόρθωση ΦΕΚ 59/Α/28.3.1988).
(ΦΕΚ 168/Α/12-8-1988)
19880100168[1].pdf

 • ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ: 387/1989. Ρύθμιση των όρων, των προϋποθέσεων, της διαδικασίας και κάθε άλλου θέματος σχετικού με την αναγνώριση ισοτιμίας των πτυχίων των ΚΑΤΕΕ και των ισότιμων προς αυτά, προς τα πτυχία των ΤΕΙ.
(ΦΕΚ 169/Α/16-6-1989)
19890100169.pdf

 • ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ: 388/1989. Τροποποίηση και συμπλήρωση του ΠΔ 254/1986 «Διαβεβαίωση πρωτοετών σπουδαστών, καθομολόγηση πτυχιούχων και τύπος των χορηγούμενων πτυχίων στους αποφοίτους των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Τ.Ε.Ι.) ΦΕΚ 120 Α’.
(ΦΕΚ 169/Α/16-6-1989)
19890100169.pdf

 • ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ: 87/1996. Εκτέλεση, συντήρηση και επισκευή ψυκτικών εγκαταστάσεων (ψυχοστασιών και μηχανημάτων παραγωγής ψύχους, καθορισμός των προσόντων και έκδοση επαγγελματικών αδειών για τους εργαζόμενους στις σχετικές εργασίες.
(ΦΕΚ 72/Α/25-4-1996)
19960100072[1].pdf

 • ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ: 55/2000. Τροποποίηση και συμπλήρωση του ΠΔ 38/1991 (Α΄21) «Εκτέλεση. Συντήρηση και επισκευή θερμοϋδραυλικών εγκαταστάσεων εξυπηρέτησης των κτιρίων, καθώς και έκδοση επαγγελματικών αδειών για τους εργαζόμενους στις σχετικές εργασίες» όπως τροποποιήθηκε με το ΠΔ 48/1995 (Α΄36).
(ΦΕΚ 44/Α/1-3-2000)
20000100044[1] .pdf

 • ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ: Αριθμ.οικ. 3899/253/Φ.9.2. Συμπλήρωση των διατάξεων σχετικά με την εγκατάσταση, λειτουργία, συντήρηση και ασφάλεια των ανελκυστήρων.
(ΦΕΚ 291/Β/8-3-2002)
20020200291[1] .pdf

 • ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ: 347/2003. Τροποποίηση διατάξεων ΠΔ/τος 50/2001 «Καθορισμός των προσόντων διορισμού σε θέσεις φορέων του δημοσίου τομέα».
(ΦΕΚ 315/Α/31-12-2003)
20030100315[1].pdfΓια περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με την Επιστημονική Ένωση Τεχνολογικής Εκπαίδευσης  Μηχανικών (Ε.Ε.Τ.Ε.Μ). Η Ε.Ε.Τ.Ε.Μ. είναι Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου και αποτελεί τον επαγγελματικό και επιστημονικό φορέα των Πτυχιούχων Μηχανικών του τεχνολογικού τομέα ανώτατης εκπαίδευσης( Τ.Ε.Ι, ΑΣΠΑΙΤΕ) και ισοτίμων σχολών εσωτερικού και εξωτερικού. Τα μέλη της Ε.Ε.Τ.Ε.Μ ανέρχονται σε 41.000 Στην ΕΕΤΕΜ εγγράφονται ως μέλη οι Πτυχιούχοι των σχολών Σ.Τ.Εφ-ΤΕΙ και ΑΣΠΑΙΤΕ των παρακάτω ειδικοτήτων Μηχανικών Τεχνολογικού τομέα Ανωτάτης Εκπαίδευσης
http://www.eetem.gr/main.htm