Παρουσίαση του Τμήματος


  • Ίδρυση-Θεσμικό πλαίσιο
Το Τμήμα Μηχανολογίας λειτούργησε αρχικά το ακαδημαϊκό έτος 1976-77, ως Τμήμα της ΑΣΤΕΜ του ιδρυθέντος τότε ΚΑΤΕ Καβάλας, με το ΠΔ 748/76, κατά το Ν. 652/70. Από το ακαδημαϊκό έτος 1983-84 λειτούργησε ως Τμήμα της Σχολής Τεχνολογικών Εφαρμογών (ΣΤΕΦ) του ΤΕΙ Καβάλας, ενταγμένο στο πεδίο της ενιαίας Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, με βάση το Ν. 1404/83. Σήμερα υπάγεται στην Ανώτατη Εκπαίδευση της χώρας μας, στον τεχνολογικό της τομέα (παράλληλος του πανεπιστημιακού), σύμφωνα με το Ν. 2916/2001 και πρόσφατα το Ν. 3549/2007.


  • Δυναμικότητα-Στελέχωση
Έχει 1.140 περίπου εγγεγραμμένους σπουδαστές στο ακαδημαϊκό έτος 2008-2009.
Διαθέτει δέκα (10) μέλη μόνιμου ΕΠ, από τους οποίους δυο (2) Καθηγητές, δύο (2) Αναπληρωτές Καθηγητές, ένας (1) Επίκουρος Καθηγητής, πέντε (5) Καθηγητές Εφαρμογών. Υποστηρίζεται τεχνικά από έξι (6) μόνιμα μέλη ΕΤΕΠ, ενώ διοικητικά από δυο (2) μέλη ΔΠ.


  • Υλικοτεχνική υποδομή
Το Τμήμα Μηχανολογίας είναι εγκατεστημένο στους χώρους του ΤΕΙ Καβάλας, όπου για τις εκπαιδευτικές του ανάγκες διατίθενται τρεις (3) αίθουσες διδασκαλίας συνολικής επιφάνειας 195 τμ, ένα (1) αμφιθέατρο επιφάνειας 75 τμ και 72 θέσεων, ένα (1) σχεδιαστήριο επιφάνειας 130 τμ, ένα (1) κτίριο ελαφρών εργαστηρίων επιφάνειας 1950 τμ και δυο (2) κτίρια συνεργείων συνολικής επιφάνειας 3350 τμ. Συνολικά διατίθενται 5.700 τμ για το Τμήμα Μηχανολογίας, από την ωφέλιμη (κτισμένη) επιφάνεια των 36.000 τμ του Ιδρύματος.
Διαθέτει είκοσι δύο (22) οργανωμένα εργαστήρια προς εκπλήρωση του τεχνολογικού προορισμού του, ορισμένα με εξοπλισμό κατάλληλο για κάλυψη και ερευνητικών σκοπών, πέραν των εκπαιδευτικών.


  • Συμμετοχή σε διεθνή ερευνητικά προγράμματα
Κατά την τελευταία τετραετία, μέλη του Τμήματος δραστηριοποιούνται σε τέσσερα (4) διεθνή ερευνητικά προγράμματα, που αναφέρονται σε επιστημονικά πεδία υψηλής προτεραιότητας και τυγχάνουν ιδιαίτερης οικονομικής υποστήριξης από την ΕΕ.
Το ένα (1) από τα ανωτέρω προγράμματα, αναφέρεται σε θέματα εξοικονόμησης ενέργειας στους Πανεπιστημιακούς χώρους (THERMIE). Τα υπόλοιπα τρία (3), σε θέματα προστασίας περιβάλλοντος και διαχείρισης φυσικού πλούτου των χωρών της Νοτίου Ευρώπης, με τη χρήση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας ως ερευνητική παράμετρο, άμεσα σχετιζόμενη με το Τμήμα Μηχανολογίας (ALFA κ.ά.)


  • Κινητικότητα σπουδαστών και ερευνητών
Κατά τα τελευταία τέσσερα έτη το Τμήμα Μηχανολογίας φιλοξένησε δέκα (10) ξένους φοιτητές από τέσσερα (4) κράτη μέλη ΕΕ, που εκπόνησαν πτυχιακή εργασία ή πραγματοποίησαν πρακτική άσκηση, με ταυτόχρονη (σε όλο το διάστημα της παραμονής τους) ταχύρρυθμη εκμάθηση της ελληνικής γλώσσας. Στο ίδιο διάστημα φιλοξενήθηκαν στο Τμήμα δυο (2) Καθηγητές από δυο (2) κράτη μέλη ΕΕ, που πραγματοποίησαν σειρά διαλέξεων και σεμιναρίων.
Αντίστοιχα προς τις ανωτέρω ανάγκες, οι εξερχόμενοι σπουδαστές του Τμήματος ήταν τέσσερις (4) και τα εξερχόμενα μέλη ΕΠ ένα (1).