Κινητικότητα σπουδαστών και ερευνητών

 

Κατά τα τελευταία τέσσερα έτη το Τμήμα Μηχανολογίας φιλοξένησε δέκα (10) ξένους φοιτητές από τέσσερα (4) κράτη μέλη ΕΕ, που εκπόνησαν πτυχιακή εργασία ή πραγματοποίησαν πρακτική άσκηση, με ταυτόχρονη (σε όλο το διάστημα της παραμονής τους) ταχύρρυθμη εκμάθηση της ελληνικής γλώσσας. Στο ίδιο διάστημα φιλοξενήθηκαν στο Τμήμα δυο (2) Καθηγητές από δυο (2) κράτη μέλη ΕΕ, που πραγματοποίησαν σειρά διαλέξεων και σεμιναρίων.
Αντίστοιχα προς τις ανωτέρω ανάγκες, οι εξερχόμενοι σπουδαστές του Τμήματος ήταν τέσσερις (4) και τα εξερχόμενα μέλη ΕΠ ένα (1).