Συμμετοχή σε διεθνή ερευνητικά προγράμματα

 

Κατά την τελευταία τετραετία, μέλη του Τμήματος δραστηριοποιούνται σε τέσσερα (4) διεθνή ερευνητικά προγράμματα, που αναφέρονται σε επιστημονικά πεδία υψηλής προτεραιότητας και τυγχάνουν ιδιαίτερης οικονομικής υποστήριξης από την ΕΕ.
Το ένα (1) από τα ανωτέρω προγράμματα, αναφέρεται σε θέματα εξοικονόμησης ενέργειας στους Πανεπιστημιακούς χώρους (THERMIE). Τα υπόλοιπα τρία (3), σε θέματα προστασίας περιβάλλοντος και διαχείρισης φυσικού πλούτου των χωρών της Νοτίου Ευρώπης, με τη χρήση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας ως ερευνητική παράμετρο, άμεσα σχετιζόμενη με το Τμήμα Μηχανολογίας (ALFA κ.ά.)